Lesreglement Tesqua

Haal meer uit je game!

  1. Om training te volgen bij Tesqua in Ede dient u lid te zijn van Tesqua Health & sportscentre.
  2. Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om een warming-up te doen of in te spelen.
  3. Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten. De leerling heeft zestig minuten beschikking over de baan bij een les uur van vijftig minuten of dertig minuten bij een lesuur van vijfentwintig minuten.
  4. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
  5. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
  6. Er wordt in principe geen les gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de basisschoolvakanties. In de andere basisschoolvakanties kan les gegeven worden afhankelijk van de locatie. Inhaallessen die uitvallen i.v.m. officiële feestdagen, kunnen in vakanties worden gepland.
  7. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze gegeven in de tennishal. Inhaallessen worden in principe gepland in vakanties, weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus.
  8. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de desbetreffende trainer.
  9. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een leraar worden altijd ingehaald.
  10. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
  11. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
  12. Indien inschrijver niet op opgegeven beschikbare dagen/tijden ingedeeld kan worden is er geen sprake van een betalingsverplichting en zal het lesgeld niet geïncasseerd worden.
  13. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
  14. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
  15. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en de dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
  16. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
  17. Tesqua en Orange Tennis hebben de volledige bevoegdheid om te bepalen welke tennistrainer er voor de lesgroep staat, dit kan ook tijdens de trainingsperiode tussentijds gewijzigd worden.
  18. Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep. Afmelden van de les en aanvragen van een inhaalles kan uitsluitend via de trainer.
  19. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet zijn afgemeld, kunnen deze niet ingehaald worden.
  20. De directie van Tesqua is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
  21. De leerling kan een aan hem te geven les niet overdragen aan een derde zonder overleg met de trainer.